Voorwaarden - Privacy


Algemene verkoopsvoorwaarden Mi’ssion Nature

Artikel 1 : Voorafbepaling
Deze verkoopsvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door “Sven Bertels (Mi’ssion Nature Bulk Lab)”, met maatschappelijke zetel te Kraaienbos 12, 1820 Perk, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0720.952.214 hierna “de verkoper” genoemd, en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wil doen via de website van de verkoper, hierna “de koper” genoemd.
Artikel 2 : Doel
Deze verkoopsvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper te definiëren.
De aankoop van een artikel of dienst via deze site impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopsvoorwaarden. Deze verkoopsvoorwaarden gelden boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de verkoper zijn goedgekeurd. De verkoper heeft het recht haar verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en dit zonder voorafgaande kennisgeving, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen op zijn website worden geplaatst. Deze wijzigingen zijn van toepassing op alle volgende bestellingen. In dit geval zijn de voorwaarden van toepassing die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.
Artikel 3 : Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten & verpakkingen met statiegeld
De aangeboden producten en diensten staan vermeld in de catalogus op de website van de verkoper. Elk product gaat vergezeld van een beschrijving en foto’s. Deze foto’s zijn zo trouw mogelijk maar garanderen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product, met name wat betreft kleuren en vormen. Deze producten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. De beschikbaarheid wordt altijd getoond op de website van de verkoper. Als de koper een bestelling plaatst vlak voor de beschikbaarheid van de voorraad op de site wordt bijgewerkt, zal de verkoper de koper hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte brengen en hem de mogelijkheid bieden om te wachten of om de bestelling van de niet-beschikbare artikelen zonder kosten te annuleren. Beschikbare artikelen worden normaal afgehaald.
De producten die per gewicht worden aangeboden zijn afgewogen tot op een nauwkeurigheid van + of -5g.
Een groot deel van de producten wordt verpakt in herbruikbare verpakkingen, waarvoor de verkoper statiegeld aanrekent. De klant krijgt dit statiegeld wederom terugbetaald bij het inleveren van dit “leeggoed”, tenminste als dit gebeurt in goede staat (geen zichtbare beschadigingen, propere staat en compleet). De verkoper beslist op basis van voorgaande criteria of de ingeleverde verpakkingen voldoen of niet en of er een vergoeding terugbetaald wordt of niet. De terugbetaling van het statiegeld gebeurt onder de vorm van een korting (promotiecode) die kan aangewend worden bij een eerstvolgende bestelling, waarvan het bedrag hoger dient te zijn als dit van de korting.
Het is niet toegestaan om meer verpakkingen te retourneren dan dat er zijn aangekocht, de verkoper behoudt zich het recht om in dergelijke gevallen de retours te weigeren.
Artikel 4 : Tarieven en cadeaubonnen
De prijzen van de producten en diensten op de site zijn aangegeven in euro en zijn inclusief leeggoed en alle belastingen (btw en andere toepasselijke belastingen).
De verkoper heeft het recht deze prijzen te allen tijde te wijzigen.
De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn echter de prijzen die van kracht zijn op het moment van bevestiging van de bestelling. De vermelde prijzen zijn exclusief de kosten van de verwerking, het transport en de levering van de bestelling, voor zover deze plaatsvinden.
Cadeaubonnen met vooraf bepaalde waarden (bvb 25€ en 50€) kunnen worden aangevraagd en zijn enkel te verrekenen met producten, niet met leeggoed. De waarde van de bestelde producten dient steeds hoger of gelijk aan de waarde van de cadeaubon te zijn om gebruikt te kunnen worden.
Artikel 5 : Bestellingen
De koper, die een product of dienst op de website van de verkoper wil kopen, moet verplicht op de website www.mission-nature.be  bestellen.
De betaling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning van een perfecte kennis ervan en de verklaring van afstand van zijn eigen inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden. Alle gegevens die zijn opgenomen en de geregistreerde bevestiging zullen het bewijs van de transactie zijn. De bevestiging is de ondertekening en aanvaarding van de transactie. De verkoper zal per e-mail de bevestiging van de geregistreerde bestelling doorgeven.
Artikel 6 : Verzakingsrecht
In overeenstemming met de wet, heeft de consument het recht om de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen de werkdag volgend op de dag van bestelling/orderbevestiging. Dit verzakingsrecht komt niet toe aan de professionele koper.
Binnen deze termijn moet de consument een e-mail sturen met zijn wens afstand te doen van de bestelling naar de administratieve zetel van Mi’ssion Nature Bulk Lab: bulklab1910@gmail.com
Tenzij anders overeengekomen, kan de consument geen gebruik maken van zijn verzakingsrecht bij contracten van :
1° het verlenen van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument is begonnen vóór het einde van de bedenktijd (= 1 dag);
2° de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk op de persoon zijn afgestemd of die door hun aard niet opnieuw kunnen worden aangeboden of die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum kan worden verkort.
Eens de producten afgehaald, kunnen zij niet geretourneerd worden, tenzij deze niet-conformiteiten vertonen. In dergelijke gevallen zal het artikel 9 van deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn.
Artikel 7 : Betaalmethoden
De betaling gebeurt tijdens de bestelling on-line (Bancontact/Mastercard/Visa).
Artikel 8 : Afhalingen / Leveringen
De bestellingen worden afgehaald op het adres vermeld op de orderbevestiging en zoals aangegeven op de website: Brouwerijstraat 23, 1910 Kampenhout. Eens producten afgehaald door de consument, neemt deze laatste het risico van transport op zich (breuk/uitlopen/vallen). Indien de consument de goederen niet ophaalt op de door hem gekozen afhaaldag, zijn de producten verloren en kan er geen aanspraak gemaakt worden op een vergoeding of kosteloze nieuwe bestelling.
De verkoper kan, enkel na telefonisch of elektronisch contact en op uitdrukkelijke vraag van de klant, de producten buiten zetten, steeds op eigen risico van de klant.
In het geval dat leveringen voorzien zouden zijn in het contract, worden deze verzonden naar het adres op de bestelbon die, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, alleen binnen het overeengekomen geografische gebied mogen liggen. De producten worden in dit laatste geval getransporteerd op risico van de verkoper naar het leveringsadres dat de koper heeft opgegeven. Vanaf dat moment neemt de koper alle risico's op zich. Indien de verkoper wegens onvoorziene omstandigheden wordt verhinderd zijn verplichtingen na te komen, dan heeft hij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang die omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door een eenvoudige schriftelijke mededeling te beëindigen en zonder betaling van schadevergoeding. Gebreken aan machines en materieel, staking, het tekort aan vervoermiddelen bij ons of bij onze leveranciers, zullen steeds als gevallen van overmacht worden beschouwd.
Artikel 9 : Garantie
Ten aanzien van de consumenten garandeert de verkoper de producten die hij verkoopt en de diensten die hij verleent overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis tot en met 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek).
In geval van non-conformiteit van een verkocht product dat binnen de 2 dagen nà afhaling (levering)  van het artikel wordt vastgesteld, moet de consument de verkoper zo snel mogelijk en nauwkeurig per aangetekende brief of e-mail op de hoogte brengen. Deze garantie dekt enkel de gebreken aanwezig op het ogenblik van de afhaling/levering van de goederen. Defecten of schade als gevolg van verkeerd gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of stoten, nalatigheid en slijtage, worden niet gedekt door de garantie. De factuur of de afhaal/leveringsbon doet dienst als garantiebewijs. De consument dient de originele versie hiervan dan ook bij te houden.
Artikel 10 : Verantwoordelijkheid
De verkoper, in het online verkoopproces, is enkel gebonden aan een middelenverbintenis. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van het gebruik van het internet, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de service, of andere onbedoelde problemen. De gegevens op de site worden ook te goeder trouw gegeven. De links naar de websites van de partners worden enkel ter informatie verstrekt. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze sites.
Artikel 11 : Intellectuele eigendom
Alle elementen van het merk Mi’ssion Nature Bulk Lab en van hun website (informaties, logos, foto's, slogans, etc...) zijn en blijven de exclusieve intellectuele eigendom van het bedrijf Sven Bertels Mi’ssion Nature Bulk Lab. Niemand mag elementen van de site reproduceren, gebruiken, opnieuw aanbieden of voor welk doel dan ook gebruiken, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu software, visuele of geluid element zijn. Een enkele link of hyperlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mi’ssion Nature Bulk Lab. Mi’ssion Nature Bulk Lab is een origineel merk waarvan de rechten uitsluitend in het bezit zijn van het bedrijf zelf dat het nummer BE0720.952.214 draagt.
Artikel 12 : Gegevens met persoonlijk karakter - GDPR
Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een bestelling worden bewaard door de verkoper of zijn medewerkers en kunnen worden overgedragen aan de bedrijven waarmee de verkoper samenwerkt, wanneer dergelijke communicatie noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling. De koper machtigt de verkoper ook om deze gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen om zijn site, de goederen en de service die hij aanbiedt, te verbeteren. Deze informatie kan ook worden gebruikt om de verspreiding, via elk communicatiemiddel, van informatie met betrekking tot de commerciële activiteiten van de verkoper aan zijn klanten mogelijk te maken. De verkoper bewaart uiteindelijk persoonlijke gegevens om latere bestellingen te vergemakkelijken. Onverminderd het voorgaande, verklaart de verkoper geen persoonlijke informatie bekend te maken aan een ander bedrijf. De gegevens die door de verkoper worden bewaard, kunnen op elk gewenst moment worden opgevraagd en op verzoek worden gecorrigeerd.
Artikel 13 : Bewijzen
De partijen aanvaarden, in het kader van hun relatie, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld: e-mail, elektronische back-ups, ...).
Artikel 14 : Geschillenbeslechting
Deze online verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.
In geval van geschil zijn de rechtbanken in het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, tenzij er bindende bepalingen van openbare orde zijn.
Beschikbaarheid : de door de verkoper te koop aangeboden producten worden enkel aangeboden binnen de perken van de beschikbare voorraden.
Indien één of meerdere product(en) niet beschikbaar is (zijn) na betaling van de bestelling, verbindt de verkoper zich ertoe om dit zo snel mogelijk aan de klant mee te delen en om hem de keuze te bieden tussen een terugbetaling (odvv een korting op een volgende aankoop), een wijziging van zijn bestelling of een levering uitgesteld tot het einde van de uitputting van de voorraad of van het (de) desbetreffende product(en).

 

 

Mis onze promoties niet

Weetjes & aanbiedingen